The CCHRC supports Dutch religious schools in their concern for civic education

The Dutch Minister for Primary and Secondary Education and Media, Ari Slob, has forwarded a bill concerning civic education that will be discussed in parliament on Monday. November 9, 2020. The phrasing of that bill has raised concerns among certain religious schools in the Netherlands. The CCHRC is supporting these organizations in sending a joint letter to the Minister. We are sharing the entire letter here in the original Dutch and an English translation.

Brief van bijzondere scholen over burgerschapsonderwijs 

A.s. maandag behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel van minister Slob waarin het burgerschapsonderwijs in het teken wordt geplaatst van de basiswaarden van de democratische rechtstaat. De invulling van die basiswaarden door minister Slob roept vragen op. Zo rekent de Onderwijsinspectie daartoe wel gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en democratische gezindheid, maar niet de grondwettelijke onderwijsvrijheid en vrijheid van godsdienst. 

Een aantal bijzondere scholen van verschillende denominaties is hier niet gerust op. In het debat missen zij de erkenning dat bijzondere onderwijsinstellingen juist prima in staat zijn om de opdracht van het burgerschapsonderwijs in de praktijk te brengen. De religies die de inspiratie vormen voor hun onderwijs verlangen van de gelovigen dat zij zich inspannen om goede burgers te zijn: zij respecteren de overheid, komen hun juridische verplichtingen na en maken actief deel uit van de samenleving. Daarom groeien leerlingen en studenten van bijzondere instellingen uit tot tolerante en weerbare burgers die vanuit de kracht van hun identiteit een actieve en constructieve bijdrage leveren aan onze pluriforme samenleving.

Naar hun mening wordt deze positieve rol van godsdienst en bijzonder onderwijs als peilers van burgerschap in het debat wel eens uit het oog verloren. De Nederlandse Grondwet kent geen hiërarchie van rechten, dus is het niet aan de politiek om die daarin toch aan te brengen, en al helemaal niet door seculiere waarden te plaatsen boven grondrechten die religieuze minderheden beschermen. In zijn advies over het wetsvoorstel heeft de Raad van State terecht benadrukt dat het primaat ten aanzien van de invulling van de burgerschapsopdracht bij de scholen blijft liggen. Dit betekent dat de Inspectie voor het Onderwijs het toezicht op het burgerschapsonderwijs terughoudend moet verrichten en niet een eigen interpretatieve koers moet gaan varen. 

De scholen hebben minister Slob dan ook bij brief gevraagd om maandag uit te spreken dat de Grondwet het uitgangspunt vormt voor de in het wetsvoorstel genoemde basiswaarden van de democratische rechtsstaat, dat de godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid daarvan onverkort deel uitmaken, en dat hij het vertrouwen heeft dat bijzondere onderwijsinstellingen de burgerschapsopdracht naar behoren vervullen en kunnen blijven vervullen zonder dat zij seculiere waarden in de plaats hoeven te stellen voor hun identiteit. Het Cross-cultural Human Righst Centre ondersteunt deze actie. 

Letter sent by religious schools regarding civic education 

This coming Monday, the Second Chamber of the Dutch Parliament will discuss the bill tabled by Education Minister Arie Slob, according to which civic education needs to serve the key values which are part of democracy and the rule of law. The way in which Minister Slob interprets these key values raises questions. Thus, the Education Inspectorate, for which he is responsible, counts equivalence, tolerance and a democratic attitude among them, but leaves out the freedom of education and the freedom of religion, despite the fact that they are guaranteed by the Dutch Constitution. 

A number of religious schools of different denominations challenge this position. They argue that there is a lack of recognition of the fact that religious schools are particularly well placed to provide civic education. The religions which inspire their teaching expect their believers to act as good citizens: they have to respect the government, to obey the laws and to play an active part in society. Consequently, their pupils and students grow into tolerant and resilient citizens who contribute actively and constructively to our pluralist society while relying on their own identity. 

According to the schools, those taking part in the debate tend to lose sight of the positive role played by religion and religious education as pillars of civic education. The Dutch Constitution does not put civil rights in a particular hierarchical order, so politicians are not allowed to do so instead. Consequently, secular values cannot trump civil rights which secure the position of religious minorities. In its advisory opinion regarding the bill the Council of State has rightly emphasised that it is up to the schools to determine the content of their civic education. This means that the Education Inspectorate has to show restraint in its review of civic education programs and should not replace the approach of the schools by its own interpretation. 

Therefore, the schools have sent a letter to Minister Slob requesting him to express during the debate on Monday that the Constitution is the foundation of the key values of democracy and the rule of law mentioned in the bill. This definitively includes the freedom of religion and the freedom of education. They have also urged the minister to express his confidence in the ability of religious schools to provide civic education without them having to put secular values above their identity. The Cross Cultural Human Rights Centre supports this campaign.